Meracie nástroje v geriatrii

OBSAH

Gerontologické ošetrovateľstvo

Posudzovanie geriatrického pacienta

Merací nástroj

Vybrané oblasti posudzovania

AH

Posudzovanie ako súčasť diagnostického procesu v ošetrovateľstve je zamerané na získanie databázy relevantných informácií o pacientovi a jeho problémoch pre potreby výberu cielených ošetrovateľských intervencií. Získavanie a interpretácia údajov od pacienta súvisí s vedomosťami a zručnosťami sestry, výberom vhodného meracieho nástroja, schopnosťou rozlíšiť normu a odchýlku od zdravia. V ošetrovateľskej literatúre sú prevažne publikované tie meracie nástroje, ktoré môže sestra na základe svojich kompetencií samostatne administrovať. Nástroje majú variabilitu použitia pre rôzne typy posúdenia a ich výber sa riadi určitými kritériami, ktoré zaručujú objektivitu empiricky získaných údajov a ich platnosť, čiže mieru ich použiteľnosti pre ošetrovateľskú starostlivosť.

Vo vyhlásení The American Nurses Association (ANA, 1980) je presný zber a zaznamenávanie údajov nezávislou funkciou v rámci profesionálnej roly sestry. Dokumentovanie a riešenie problémov pacienta demonštruje profesionálne kompetencie a poskytuje pre sestry ochranu. Vytvorenie systému ošetrovateľskej dokumentácie s použitím meracích nástrojov si vyžaduje určitý čas, systematický prístup a kreativitu. Postupne sa stávajú štandardnou súčasťou procesuálnych štandardov, ošetrovateľských formulárov a protokolov. Väčšina z meracích nástrojov si vyžaduje krátku administráciu, preto by sa mali stať bežnou súčasťou ošetrovateľskej praxe a prispieť tak k rozvoju klinického myslenia.

Inšpiráciou pre tvorbu tejto pilotnej výučbovej databázy boli zahraničné databázy meracích nástrojov, ktoré podporujú ošetrovateľskú prax založenú na dôkazoch (Evidence Based Practice) – Hartford Institute for Geriatric Nursing (New York, University College of Nursing), Iowa Geriatric Education Center (The University of Iowa) a Patient-Reported Outcome and Quality of Life Instruments Database (Mapi Research Trust, France).

Poďakovanie patrí Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky (KEGA) za finančnú podporu projektu č. 054UK-4/2012.